De fleste nasjonalparker ligger høyt til fjells eller langt mot nord. For å sikre et representativt vern mangler vi en nasjonalpark i de lavereliggende skogsområdene på Østlandet. Den siste muligheten ligger i Østmarka.

Tekst: Espen Bratlie og Per Flakstad

Foto: Svein Grønvold

Norsk Naturfotofestival er en upolitisk organisasjon som i utgangspunktet ikke tar stilling til politiske spørsmål. Men festivalen er tuftet på en grunnleggende holdning om verdien av uberørt natur, vern av sårbare områder og bevaring av artsmangfold. Derfor mener Norsk Naturfotofestival at engasjementet og arbeidet med å etablere en nasjonalpark i Østmarka er viktig.

Som et ledd i dette engasjementet har vi år en temautstilling i Follosalen i 3. etasje på Thon Hotell i Ski med bilder fra områdene som vil utgjøre en nasjonalpark i Østmarka.

Som naturfotografer – både profesjonelle og amatører – er vi opptatt av  de mulighetene som bynær, uberørt natur gir den store befolkningen på Østlandet for rekreasjon og friluftliv. Opprettelsen av en nasjonalpark gir muligheten til å bruke området aktivt, både til uorganiserte friluftsaktiviteter og til villmarksturisme, som ser ut til å være et marked i vekst.

Tanken om en nasjonalpark oppsto høsten 2011. Styret i Østmarkas Venner mente at særlig det avsidesliggende myrområdet Skogsmåsan med omkringliggende intakte skogsmiljø burde reddes for fremtiden. En rekke frilufts- og naturvernorganisasjoner støtter forslaget om en nasjonalpark.

Østmarka, som ligger i kommunene Oslo, Nordre Follo, Enebakk, Lørenskog og Rælingen, har rike naturkvaliteter.  Et stort innslag av gammelskog setter sitt preg på området. Det er registrert 103 ulike rødlistearter. 34 av disse er knyttet til gammelskog.

Markaloven tar vare på friluftslivsinteressene i Oslomarka og i Østmarka, men beskytter ikke mot skogbrukstiltak, og gir heller ikke en helhetlig beskyttelse av naturgrunnlaget. Vern etter naturmangfoldloven er derfor best egnet til å gi Østmarka en helhetlig og varig beskyttelse.Både Fylkesmannen og Miljødirektoratet har i løpet av det siste året konkludert med at verneverdiene i en del av Østmarka er så store at området kan vernes som nasjonalpark. Miljødirektoratet har nå fått i oppdrag av regjeringen med å starte den formelle prosessen som forhåpentligvis vil føre fram til etablering av nasjonalpark.